คำอธิษฐานของทำบุญใส่บาตร ให้ได้อานิสงค์สูงสุด


เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่พูดมั๊ย ก่อนที่เราจะใส่บาตรพระ ให้เราจบของทำบุญนั้นก่อน โดยให้ยกอาหารขึ้นเหนือศรีษะแล้วกล่าว คำอธิษฐานของทำบุญ และ คำจบของทำบุญ ก่อนที่จะใส่บาตรพระทุกวัน โดยเชื่อว่าจะทำให้ได้อานิสงค์ผลบุญสูงสุด แล้ววันนี้เรามี คำอธิฐานก่อนใส่บาตร มาให้เพื่อนได้จดไปท่องก่อนใส่บาตรกันค่ะ

คำอธิฐานของใส่บาตร

สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานัง โหตุ เม อะนาคะเต กาเลฯ

ข้าพเจ้าให้ทานด้วยดีแล้วหนอ ขอจงเป็นไปเพื่อพระนิพพาน อันเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสอาสวะแก่ข้าพเจ้าในอนาคตกาลด้วยเทอญ ฯ

คำจบของทำบุญใส่บาตร

อิทัง สีละวันตานัง ภิกขูนัง นิยยาเทมิ สุทินนัง วะตะ

เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานะปัจจะโย โหตุฯ

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลาย ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้ว จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานด้วยเทอญฯ